Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
fraud

Twyll

Gall sawl math o dwyll effeithio ar fusnesau a sefydliadau eraill, ac mae'n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r risgiau yn eich sefydliad penodol, a sut i'w nodi a'u hatal.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych gydweithwyr neu gyflogeion rydych yn ymddiried ynddynt i gynnal diwydrwydd mewn perthynas â thrafodion a gweithgarwch ac ymddygiadau afreolaidd yn eu meysydd o'r sefydliad.
 • Cynhaliwch gamau llywodraethu a diogelwch ariannol llym er mwyn lleihau'r risg o dwyll mewnol ac allanol.
 • Addysgwch eich gweithlu i fod yn ddiwyd mewn perthynas â gweithgarwch teilwra cymdeithasol.

Y risgiau

 • Cyflogeion a / neu gontractwyr yn gwario arian y cwmni er budd preifat. Er enghraifft:
  • Archebu nwyddau ar gyfer defnydd personol.
  • Gorarchebu nwyddau yn gyfnewid am gildwrn gan gyflenwyr.
  • Talu am wasanaethau nad ydynt yn bodoli yn gyfnewid am daliadau llwgr.
  • Negodi prisiau chwyddedig yn gyfnewid am daliadau llwgr.
 • Twyllwyr yn sefydlu cyfrif masnach yn enw eich cwmni a derbyn archebion ar gyfer nwyddau nad ydynt yn eu cyflenwi.
 • Twyllwyr yn cymryd eich gwefan drosodd er mwyn ailgyfeirio archebnion i'w gweinydd.
 • Twyllwyr yn esgus bod yn gyfarwyddwyr cwmni, yna'n newid y cyfarwyddwyr a chyfeiriad cofrestredig y busnes.
 • Cofnodion y cwmni, enwau cyflogeion, manylion cyfrifon banc a gwybodaeth sensitif arall yn cael eu dwyn gan bobl sy'n chwilio drwy finiau sbwriel.
 • Nwyddau'n cael eu harchebu gyda manylion cyfrifon ffug neu gardiau credyd wedi'u dwyn.
 • Ad-daliadau cardiau talu o ganlyniad i gwsmeriaid yn honni yn dwyllodrus bod nwyddau anaddas wedi'u derbyn, neu heb eu derbyn o gwbl.
 • Disodli'r nwyddau y gwnaethoch eu hanfon gyda nwyddau ffug pan gânt eu dychwelyd.
 • Gwe-rwydo, llais-rwydo ac ymosodiadau teilwra cymdeithasol eraill a allai eich darbwyllo chi neu eich cydweithwyr i ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol er mwyn hwyluso twyll.
 • Traffig eich gwefan yn cael ei ddargyfeirio'n fwriadol i safle ffug gyda chyfeiriad tebyg (er enghraifft, gyda chamsillafu bach).
 • Pasys adnabod, cyfrineiriau a gwybodaeth breifat yn cael ei dwyn gan gontractwyr a masnachwyr anonest.

Diogelu eich sefydliad

 • Gwiriwch eich cyfrifon banc a chofnodion Tŷ'r Cwmnïau am unrhyw gofnod afreolaidd yn rheolaidd.
 • Cysoni cyfriflenni banc a datganiadau cardiau credyd cwmnïau yn ofalus ac yn rheolaidd.
 • Annog cyflogeion, cwsmeriaid, cyflenwyr a phartneriaid busnes i adrodd am unrhyw beth anarferol.
 • Byddwch yn ymwybodol o barthau newydd tebyg i'ch rhai chi yn cael eu cofrestru. Ystyriwch gofrestru enghreifftiau cyffredin o gamsillafu ac amrywiadau o enw eich cwmni.
 • Rhwygwch bapurau sensitif cyn eu gwaredu.
 • Pennwch ganllawiau a phrosesau ar gyfer pwy all archebu ar ran y cwmni. Defnyddiwch system archebion prynu ffurfiol.
 • Gofynnwch am eirdaon ar gyfer cyflogeion a chontractwyr newydd ac ystyriwch eu fetio.
 • Cynhaliwch wiriadau credyd ar gwsmeriaid newydd a gwnewch yn siŵr fod eu manylion cyswllt yn ddilys.
 • Ymatebwch i geisiadau am arian yn ôl ar gardiau talu yn brydlon.
 • Pennwch gyfyngiadau credyd llym.
 • Pennwch gyfyngiadau ar gyfer codi arian, trosglwyddo arian a thaliadau o gyfrifon banc. Ystyriwch drefnu awdurdod deuol ar gyfer codi arian, trosglwyddo arian a thaliadau, yn yr un ffordd ag y byddech yn ei wneud gyda llofnodion deuol ar sieciau.
 • Ar gyfer cwsmeriaid anhysbys heb unrhyw hanes o drafodion, mynnwch fod taliadau sydd wedi'u clirio yn cael eu derbyn cyn i'r nwyddau neu wasanaethau gael eu cyflenwi.
 • Cynhaliwch wiriadau credyd ar gyflenwyr a phartneriaid newydd, a gwnewch yn siŵr fod eu manylion cyswllt yn ddilys.
 • Os ydych yn gwerthu ar-lein, dilyswch gwsmeriaid newydd gan ddefnyddio cam dilysu fel Gwasanaeth Dilysu Cyfeiriad, neu Verified by Visa / MasterCard SecureCode. Mae nifer o ddarparwyr masnachol datrysiadau dilysu a manylion ar wefan CardWatch.
 • Ffeiliwch gofnodion ysgrifenyddol eich cwmni gan ddefnyddio WebFiling Tŷ'r Cwmnïau er mwyn lleihau'r bygythiad y caiff enw eich cwmni neu gyfarwyddwyr eu dwyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich cyfrifiadur yn ddiogel drwy osod meddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd a waliau tân wedi'u diweddaru a'u gweithredu, diweddaru meddalwedd yn rheolaidd a defnyddio cyfrineiriau cryf a phreifat. Bydd hyn yn diogelu rhag bygythiadau ar-lein niferus.

Os bydd eich sefydliad yn cael profiad o dwyll gwirioneddol neu ymgais i dwyllo

 • Hysbyswch Action Fraud ar 0300 123 2040 neu ewch ar-lein i www.actionfraud.police.uk.  
 • Cymerwch gamau ar unwaith i liniaru difrod, p'un a yw ffynhonnell y twyll a amheuir yn fewnol neu'n allanol
 • Os bydd yr achos o dwyll yn ymwneud â'ch cyfrif banc, cysylltwch â'ch banc ar unwaith