Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
data-loss-prevention

Atal Achosion o Golli Data

Dylai atal eich data rhag mynd ar goll neu fynd i'r dwylo anghywir fod yn rhan allweddol o'ch strategaeth TG ... a'ch gwaith cymhennu o ddydd i ddydd. Gall canlyniadau digwyddiadau o'r fath gynnwys torri cyfrinachedd, cosbau am ddiffyg cydymffurfio, ysbïwriaeth, colledion ariannol (i'ch busnes, cyflogeion a chwsmeriaid) a pheryglu enw da.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Byddwch yn ymwybodol o ba ddata yn union a gaiff ei storio neu ei atgynhyrchu ymhle, lefel y risg gysylltiedig a chanlyniadau eu colli.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych ragofalon ar waith i ddiogelu rhag achosion o golli data, dwyn data neu atgynhyrchu data heb awdurdod, yn unol â lefel y risg.

Y risgiau

 • Achosion o ddwyn data, colli data yn anfwriadol neu atgynhyrchu data heb awdurdod ar ddyfeisiau symudol (fel gliniaduron, llechi, ffonau clyfar a dyfeisiau USB cysylltiedig).
 • Data yn cael ei anfon yn amhriodol dros e-bost.
 • Data yn cael ei lanlwytho yn amhriodol i wefan, safle ftp neu storfa ar gwmwl.
 • Data yn cael ei argraffu yn amhriodol.
 • Data yn cael ei dynnu o'r cwmni ar CD neu DVD.
 • Achosion anghyfreithlon o ddata yn cael eu symud, defnyddio, trosglwyddo neu werthu gan gyflogeion sy'n gadael neu gyflogeion llwgr neu'r rhai sy'n dal dig.

Diogelwch eich data

Mae nifer o ddulliau y gallwch eu defnyddio i ddiogelu eich data:

 • Cynhaliwch ddadansoddiad risg drwy adolygu'r wybodaeth a gaiff ei storio ar rwydwaith y cwmni, yn y cwmwl ac ar ddyfeisiau unigol, pwy sydd â mynediad iddi a chanlyniad y golled.
 • Sefydlu proses o ddosbarthu dogfennau er mwyn nodi categorïau cyfrinachedd.
 • Rheoli pwy sydd â mynediad i ba ddata drwy bennu lefelau mynediad.
 • Sefydlu a gorfodi polisïau clir ynghylch beth y gall cyflogeion ei wneud â data cyfrinachol neu sy'n hanfodol ar gyfer busnes. Addysgu'r gweithlu.
 • Addysgu staff ar ddiwydrwydd ynghylch awdurdodi mynediad i ddata a'r sawl sy'n derbyn negeseuon e-bost a rhestrau o'r sawl sy'n cael eu copïo mewn negeseuon.
 • Gwahardd neu gyfyngu ar y defnydd o ddyfeisiau symudol.
 • Dadalluogwch byrth USB naill ai drwy ddulliau electronig neu ffisegol.
 • Sefydlwch bolisi BYoD (Dod â'ch Dyfais Eich Hun).
 • Amgryptio data corfforaethol.
 • Ystyriwch brynu datrysiad Atal Colli Data masnachol.