Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
data-encryption

Cadwyn Gyflenwi

Os bydd unigolion neu sefydliadau eraill nad oes ganddynt awdurdod i'w gweld yn cael mynediad i'ch data a'ch gohebiaeth gyfrinachol (er enghraifft, negeseuon e-bost), gall y canlyniadau fod yn niweidiol iawn ... gyda thwyll, dwyn hunaniaeth, ysbïwriaeth a diffyg cydymffurfiaeth â rheolau diogelu data yn enghreifftiau sy'n codi yn aml. Os oes gan eich busnes ddata cyfrinachol a/neu yn anfon neu'n derbyn negeseuon e-bost cyfrinachol, dylech ystyried amgrympio fel ffordd o'u diogelu rhag mynediad anawdurdodedig o'r fath.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Ystyriwch ddefnyddio amgryptio data er mwyn gwneud ffeiliau a negeseuon e-bost cyfrinachol yn annarllenadwy gan bartïon anawdurdodedig.
  • Cofiwch nad yw pob dull amgryptio yr un fath. Os nad ydych yn siŵr, holwch arbenigwr diogelwch TG / data.

Y ffordd mae amgryptio yn gweithio

Mae nifer o ddulliau amgryptio ar gael, a phob un ohonynt yn defnyddio allwedd amgryptio a dadgryptio sy'n gysylltiedig â'i gilydd. Caiff y wybodaeth i gael ei hamgryptio ei chodio gan ddefnyddio algorithm (fformiwla fathemategol), sy'n ei hatal rhag cael ei deall gan unrhyw un nad oes ganddo awdurdod i'w darllen.

Mae amgryptio a dadgryptio yn digwydd gan ddefnyddio meddalwedd y gellir ei llwytho ar y cyfrifiadur lle mae'r ffeiliau wedi'u gosod neu o'r fan yr anfonir negeseuon e-bost – a'u hagor o – neu gan yr allwedd amgryptio sy'n cyd-fynd â'r data eu hunain. Dylid penderfynu ar fodd a lefel yr amgryptio a ddewisir yn ôl sensitifrwydd y data dan sylw. Fel rheol, po fwyaf o fitiau a ddefnyddir ar gyfer yr amgryptiad y cryfaf fydd yr amgryptiad, felly mae amgryptiad 128-bit yn gryfach nag un 64-bit.

Gellir defnyddio dulliau amgryptio i ddilysu ffynhonnell e-bost a chywirdeb ei gynnwys.

Defnyddir amgryptio hefyd ar wefannau e-fasnach ac ar gyfer diogelwch rhwydweithio di-wifr a mynediad o bell, er mwyn atal achosion o glustfeinio a ffugio.

Dewis amgryptio

Fel arfer, mae'r defnydd o feddalwedd amgryptio yn gyflym ac yn syml. Fodd bynnag, gall y broses o weithredu meddalwedd amgryptio fod yn heriol yn dechnegol yn dibynnu ar eich seilwaith TG a'r feddalwedd ei hun. Dylid cymryd gofal i ddewis eich meddalwedd amgryptio yn unol â'ch anghenion penodol a'r lefel o risg. Efallai y byddwch am ymgynghori â darparwr cymorth TG neu arbenigwr diogelwch trydydd parti.