Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Diogelwch Gwybodaeth

Diogelwch Gwybodaeth

Eich gwybodaeth yw enaid eich sefydliad. P'un a yw'n ddata am gwsmeriaid, cyflogeion, ariannol, dylunio, gweithgynhyrchu, cynhyrchion neu fath arall o ddata, gallai proffidioldeb, gonestrwydd, enw da a hyd yn oed fodolaeth eich sefydliad fod yn y fantol os na chaiff eich gwybodaeth ei diogelu'n ddigonol.

Click on the links below for information and advice.

 

 

Ardystio

Gall ardystio seiber gyflwyno buddiannau pwysig i unrhyw sefydliad.

Atal Achosion o Golli Data

Dylai diogelu data rhag cael ei golli fod yn rhan allweddol o’ch strategaeth TG.

Cadwyn Gyflenwi

Gallai arfer neu systemau gwael beryglu diogelwch yr holl gadwyn gyflenwi.

Cyfrifon Defnyddwyr

Sefydlwch gyfrifon defnyddwyr lle gall mwy nag un person ddefnyddio cyfrifiadur neu rwydwaith.

Cymorth TG

Dewch o hyd i gyflenwr cymorth TG dibynadwy ac ymgysylltwch ag ef.

Deddf Diogelu Data

Os byddwch yn storio gwybodaeth bersonol, rhaid i chi gydymffurfio â‘r Ddeddf Diogelu Data.

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein.

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch hen wasanaethau cyfrifiadurol er mwyn eu dadgomisiynu oherwydd gallant beri risgiau.

Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb

Mae gwybod sut i gynnal ‘busnes yn ôl yr arfer’ pan fydd problem yn codi yn hanfodol.

Protocol a Rheolaeth Cyfrinair

Mae’n hanfodol eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau cryf er mwyn diogelu eich diogelwch a’ch hunaniaeth.

Teilwra Cymdeithasol

Teilwra cymdeithasol yw’r llwybr twyllodrus y mae troseddwyr yn ei ddilyn ar gyfer sawl math o drosedd.

Twyll

Mae’n hanfodol gwneud yn siŵr y gallwch nodi ac atal twyll.

Windows XP

Ni chaiff unrhyw ddiweddariadau na datrysiadau diogelwch eu cynnig ar gyfer y fersiwn hon o Windows.

Asesiadau Risg Gwybodaeth

Mae angen ymwybyddiaeth o risgiau er mwyn cael strategaeth diogelwch gwybodaeth.

Cadw copïau wrth gefn

Mae prosesau cadarn i gadw copïau wrth gefn yn hanfodol er mwyn diogelu data, cyllid, enw da a chydymffurfiaeth gyfreithiol.

Cadwyn Gyflenwi

Gallai arfer neu systemau gwael beryglu diogelwch yr holl gadwyn gyflenwi.

Cymorth Seiber a Diogelwch Gwybodaeth

Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymorth seiber a diogelwch gwybodaeth.

Cynllunio Diogelwch Busnes

Y cam cyntaf i gymryd dull systemataidd at ddiogelwch.

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein.

Ewch â Five i Atal Twyll

Ymgyrch ymwybyddiaeth wedi’i chynllunio i annog pobl i stopio a meddwl

Gwaredu

Mae’n hanfodol eich bod yn cael gwared ar ddyfeisiau yn gywir er mwyn sicrhau na fydd pobl yn cael mynediad at eich data.

Llywodraethu

Dylech gael fframwaith ar gyfer llywodraethu seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth.

Polisïau Staff

Mae unrhyw sefydliad cysylltiedig yn wynebu risgiau. Gallwch leihau hyn gyda pholisïau staff cadarn.

Rheoli Mynediad i Wybodaeth

Mae’n hanfodol rheoli pwy sy’n cael mynediad i ba wybodaeth sydd gan eich busnes.

Torri Data / Digwyddiadau Diogelwch

Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymorth seiber a diogelwch gwybodaeth.

Windows Server 2003

Os ydych yn dal i ddefnyddio Windows Server 2003, mae angen i chi gynllunio ar gyfer ei ddisodli.

Y Cwmwl

Mae’n hanfodol diogelu eich data eich hun a data cwsmeriaid sydd wedi’u gosod neu eu storio yn y cwmwl.