Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
mobile-devices

Dyfeisiau Symudol

Mae pob sefydliad yn dibynnu i raddau helaeth ar ddyfeisiau symudol – ffonau clyfar a llechi fwyfwy – i gynnal prosesau cyfathrebu effeithlon, gyda chwsmeriaid a chyflenwyr, a chysylltu â'r busnes ei hun. Mae hyn yn gymwys i'r defnydd a wneir o ddata gymaint ag y mae i lais oherwydd, i bob pwrpas, mae dyfeisiau symudol yn gweithredu'n debyg i gyfrifiaduron.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Gwnewch yn siŵr fod pawb sydd â dyfais symudol a ddefnyddir ar gyfer y busnes yn gyfrifol am ddiogelwch y ddyfais a'r wybodaeth a gaiff ei storio arni.
 • Mynnwch gael rhagofalon sylfaenol fel diogelwch PIN, apiau diogelwch ar y rhyngrwyd wedi'u diweddaru a diogelwch e-bost/rhyngrwyd.
 • Cofiwch fod dyfeisiau symudol yr un mor agored i niwed â chyfrifiaduron, yn fwy felly pan ddaw i achosion o golli neu ddwyn.

Fodd bynnag, mae nifer o risgiau penodol yn gysylltiedig â buddiannau niferus gweithio symudol - a llawer ohonynt yn codi o'i nodweddion sylweddol.

Y risgiau

 • Dyfeisiau symudol yn cael eu colli neu eu dwyn – sy'n golygu bod angen rhai newydd yn eu lle ond hefyd y posibilrwydd o beryglu'r data ar y ddyfais.
 • Maleiswedd – peryglu'r ddyfais ynghyd â dyfeisiau eraill y mae wedi'i chysylltu â nhw (yn cynnwys drwy e-bost) a'ch holl seilwaith TG a diogelwch eich prosesau a thrafodion busnes. Gall hyn fod o ganlyniad i lawrlwytho e-byst gwe-rwydo, ymweld â gwefannau sydd wedi'u heintio neu lawrlwytho apiau sydd wedi'u heintio.
 • Peryglu diogelwch mewn mannau cyhoeddus drwy ddefnyddio Wi-Fi anniogel, neu bobl yn edrych dros eich ysgwydd/dros ysgwydd eich cyflogai.
 • Peryglu diogelwch os na chaiff y ddyfais ei gwaredu'n gywir.

Yn eu tro, gall y rhain arwain at faterion eraill fel mathau amrywiol o dwyll, dwyn hunaniaeth, dwyn data, peryglu diogelwch cyflogai, colli enw da, diffyg cydymffurfiaeth â rheoliadau data a hyd yn oed flacmêl neu gael eich dal yn wystl (corfforaeth neu unigolyn).

Cyngor ar ddefnyddio dyfeisiau symudol

 • Dylid gwneud pawb sy'n defnyddio dyfais symudol cwmni (neu sydd ag awdurdod i ddefnyddio eu dyfais eu hunain) yn gyfrifol am eu hymddygiad a'u gweithredoedd.
 • Dylid cynnwys y defnydd o ddyfeisiau symudol ar fusnes y cwmni, yn llawlyfr y cwmni.
 • Gwnewch yn siŵr fod pob dyfais yn cael ei diogelu â PIN, sy'n anodd ei weithio allan ac sydd ond yn hysbys i'r person sy'n gyfrifol am y ddyfais (gydag eithriad y swyddogaeth cymorth TG a pherchennog y busnes o bosibl).
 • Gwnewch yn siŵr fod pob dyfais wedi'i diogelu gan ap diogelwch ar y rhyngrwyd cydnabyddedig, ei fod wedi'i ddiweddaru pan fydd angen ac wedi'i alluogi bob amser.
  • Ystyriwch feddalwedd diogelwch sy'n lleoli'r ddyfais os caiff ei cholli/dwyn, sy'n analluogi ei gweithrediad, sy'n seinio larwm, sy'n anfon ffotograff o'r person sy'n rhoi PIN anghywir neu lu o nodweddion arloesol eraill dyfeisiau heddiw.
 • Gwnewch yn siŵr fod defnyddwyr dyfeisiau symudol yn llwyr ymwybodol o'r rhagofalon y mae angen iddynt eu cymryd i ddiogelu eu dyfeisiau a'r wybodaeth a geir arnynt, yn cynnwys:
 • Diogelu'r ddyfais mewn mannau cyhoeddus
 • Gwneud yn siŵr fod y Wi-Fi yn ddiogel, neu ddefnyddio dongl data
 • Bod yn wyliadwrus o bobl yn 'syrffio dros ysgwydd'
 • Cael polisïau llym ar ddefnydd diogel – yn cynnwys e-bost, defnydd o'r rhyngrwyd, rhwydweithio cymdeithasol ac apiau – er mwyn osgoi cael eich heintio gan faleiswedd.